Minister Crevits gelooft in de regionale luchthavens

Crev2.jpg

Brussel, 15 maart 2012. Al sinds 13 juli 2009 is Hilde Crevits in de Vlaamse regering minister van mobiliteit en openbare werken. De sportieve dame uit Torhout komt dikwijls in de media met haar fietspadenbeleid, haar plannen voor het herstellen van onze wegeninfrastructuur of het sneeuwvrij maken van onze wegen. Maar minister Crevits is ook verantwoordelijk voor het luchtvaartbeleid in Vlaanderen. Ondanks de drukke begrotingsbesprekingen maakte ze tijd voor Hangar Flying. We peilden bij de minister naar de toekomst van de luchtvaart in Vlaanderen.

Hangar Flying: Kan u ons concreet verduidelijken wat de objectieven van het Flanders Air Transport Network (FAN) zijn?
Minister Crevits: De Vlaamse regering wil de rol van Vlaanderen als logistieke regio versterken. Luchtvaart, met Brussels Airport en de regionale luchthavens als internationale poorten, speelt daarin een belangrijke rol. Via Flanders Logistics ondersteunt de Vlaamse de luchtvaartsector. Dit gebeurt door opbouw van kennis, uitwisseling van informatie, sensibilisering en dialoog tussen alle betrokkenen.

Het Flanders Air Transport Netwerk is één van de vier pijlers binnen Flanders Logistics en omvat alle binnen de luchtvaartsector actieve actoren. Doel van dit netwerk is onderling afspraken te maken om knelpunten weg te werken. Met de sector, academici en bedrijven, werden voor FAN vier duidelijke objectieven geformuleerd: de concurrentiepositie van de luchthavens verbeteren, innovatie stimuleren, de luchtvaartberoepen aantrekkelijker maken en werken aan een maatschappelijk draagvlak rond luchtvaart.

Minister Hilde Crevits gelooft in de toekomst van de luchtvaart in Vlaanderen. (Foto Paul Van Caesbroeck)

Hangar Flying: In welke mate kan FAN de luchtvaartindustrie in Vlaanderen concreet ondersteunen?
Minister Crevits: We merken dat er nood is aan een goede samenwerking binnen en buiten Vlaanderen. FAN bundelt en stelt haar expertise en kennis over innovatie en technologie ter beschikking. Ze informeert over allerlei interessante beurzen, over grenzeloze logistiek en geeft presentaties over de Vlaamse luchtvaartbedrijven en kenniscentra. Ze werkt het nodige instrumentarium uit om de milieuvergunningen voor luchthavens te onderbouwen en met de steun van de Vlaamse overheid worden innovatieve projecten opgezet die het logistieke proces van de afhandeling op luchthavens helpt verbeteren.

Hangar Flying: De afdeling Luchthavenbeleid van de Vlaamse overheid is nauw betrokken bij het bepalen van een strategische visie voor de luchthavens.  Is de dienst Luchthavenbeleid eveneens betrokken bij het beleid van Brussels Airport?
Minister Crevits : Brussels Airport is na de haven van Antwerpen, de tweede economische poort voor Vlaanderen. Heel veel mensen verdienen er de dagelijkse kost, de toegevoegde waarde van de luchthaven is heel groot. De cijfers illustreren dit. Zaventem telt 17.900 directe jobs en 21.200 indirecte jobs. De directe en indirecte toegevoegde waarde bedroeg volgens de Nationale Bank in 2009 3,3 miljard euro. Begin dit jaar heeft de Vlaamse luchtvaartcommissie een aantal aanbevelingen gedaan aan de Vlaamse regering voor Brussels Airport. De Vlaamse overheid maakt hier concreet werk van. Vele acties situeren zich binnen het Strategisch Actieplan voor de Reconversie en Tewerkstelling in de luchthavenregio (START) waarin ook de afdeling Luchthavenbeleid een trekkende rol heeft. Het zijn initiatieven rond tewerkstelling, inspanningen voor bedrijventerreinen en mobiliteit. Zo ondersteunt Vlaanderen het fietsgebruik in de regio met het wegwerken van missing links en de uitbouw van het fietsGEN.

START wil Brussels Airport laten groeien tot een (inter-)nationaal belangrijk openbaar vervoerknooppunt met duurzame ontsluiting voor werknemers, passagiers en inwoners van de regio. Binnen het projectgebied van START willen we het openbaar vervoer aandeel op 40% brengen (8% De Lijn – 32% NMBS). In de basistekst voor de bespreking met de NMBS over de Vlaamse spoorstrategie werd bijzondere aandacht aan Brussels Airport geschonken.

Voor het vrachtvervoer is er de nieuwe weginfrastructuur en de realisatie van de betere ontsluiting van Brucargo – E19. En daar houdt het niet mee op: in de toekomst wordt er gewerkt aan de aanpassing van de Ring en ook twee nieuwe prioritaire tramverbindingen worden onder de loep genomen.

Hangar Flying: Worden er door de Vlaamse overheid initiatieven opgestart om de opleiding van piloten te bevorderen of de sportvliegerij in Vlaanderen aantrekkelijker te maken? Heeft FAN aandacht voor de sector van opleiding en sportvliegerij?
Minister Crevits: Vlaanderen zal verder initiatieven ontwikkelen om goede luchtvaartgerichte opleidingen te behouden en uit te bouwen. Zo bekijkt FAN het financiële aspect van de pilotenopleiding, want iedereen weet dat de kostprijs daarvan hoog is. Door vanuit FAN contacten te leggen met de andere beleidsdomeinen binnen de Vlaamse overheid werd het gebruik van de bestaande garantieregeling in beeld gebracht zodat dit fonds ook gericht gebruikt kan worden in het kader van pilootopleidingen.

Vlaanderen stimuleert vandaag ook verschillende projecten die worden opgezet om de opleiding in de luchtvaartsector te verbeteren. Concreet gaat het o.a. over de Airport Academy, het Luchthavenhuis en het Luchthavenactieplan (LAP) van de VDAB.

Doel van dit alles is de werkgelegenheid en de instroom van nieuwe geschoolde werknemers te verbeteren en te versnellen. Investeren in kennis is belangrijk als we Vlaanderen op de luchtvaartkaart willen houden en we de slimme draaischijf in Europa willen blijven. Om de beperkte ruimte voor trainingsvluchten en sportvliegerij op te vangen zijn er gesprekken opgestart om na te gaan of en op welke wijze eventueel militaire luchthavens voor dit doel gebruikt kunnen worden.

Hangar Flying: Er wordt al een hele tijd gesleuteld aan de nieuwe beheersvorm voor onze Vlaamse regionale luchthavens.  Kan u de huidige situatie van de dossiers van de verschillende luchthavens toelichten?
Minister Crevits: De Vlaamse regering heeft ervoor gekozen om een nieuwe beheersvorm te creëren voor de luchthavens van Antwerpen, Oostende-Brugge en Kortrijk-Wevelgem. De exploitatie is geen kerntaak van de overheid, we moeten dat durven in handen te geven van private partners. Voor Antwerpen en Oostende-Brugge zijn op 22 februari de statuten voor de oprichting van de luchtvaartontwikkelingsmaatschappijen (LOM) principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering. Die gaan nu voor advies naar de SERV en de Raad van State.
Dit betekent dat de onderhandelingen voor deze beide regionale luchthavens de laatste fase ingaan. Ondertussen lopen de onderhandelingen met de kandidaat exploitant verder. Het is van groot belang hier zorgvuldig te werken, want je wil uiteindelijk met de nieuwe exploitanten goede langlopende contracten sluiten.

Minister Crevits wil luchtvaartopleidingen in Vlaanderen voldoende kansen geven. Op de foto minister Crevits bij de doop van de Ben Air Flight Academy (BAFA) Piper PA-44-180 Seminole OO-TMV (‘Training Machine Vlaanderen’). Rechts ing. Marc Kegelaers, CEO van BAFA. (Foto BAFA)

Hangar Flying: De trafiekcijfers van de regionale luchthaven gaan niet in stijgende lijn, in het beste geval is er sprake van een status-quo. Welke initiatieven worden door de Vlaamse overheid genomen om meer klanten (lees luchtvaartmaatschappijen) aan te trekken?
Minister Crevits: De nieuwe privé partners van de regionale luchthavens zullen er straks alles aan doen om nieuwe trafieken en nieuwe klanten aan te trekken en de luchthavens commercieel goed uit te baten. Ze hebben daar alle belang bij. Ze krijgen daarvoor de nodige autonomie en flexibiliteit. Dit wil echter niet zeggen dat er afgewacht wordt. Zowel op beurzen, via persoonlijke contacten, advertenties enz. wordt op vandaag geen kans onbenut gelaten om de regionale luchthavens te promoten. Zo werden ook tijdens de periode van onderhandelingen nieuwe maatschappijen gecontacteerd met nieuwe vluchten als resultaat (denk aan vluchten naar Manchester, vanuit Antwerpen).

Hangar Flying: Nog initiatieven in het vooruitzicht?

Minister Crevits: Weet je, luchthavens komen meestal pas in de belangstelling vanuit de hinder-problematiek. Daar moeten we oog voor hebben! Maar er gebeuren ook heel wat boeiende dingen en ook dat is belangrijk om in beeld te brengen. Met het FAN plannen we een luchtvaartdag in het voorjaar van 2014. Met dit initiatief willen het maatschappelijk draagvlak voor luchthavens verbreden, de Vlaming meer betrekken bij wat er op en rond de luchthaven gebeurt en het brede publiek kennis laten maken met het rijke gamma en de meerwaarde van het luchthavengebeuren.

Frans Van Humbeek

Frans Van Humbeek

Frans Van Humbeek

is hoofdredacteur van Hangar Flying. Hij is freelance luchtvaartjournalist en auteur van verschillende luchtvaartboeken. Frans probeert zowat alle facetten van de Belgische luchtvaart op te volgen, maar zijn passie gaat vooral uit naar het luchtvaarterfgoed en de geschiedenis van de Belgische vliegvelden. Binnen het redactieteam van Hangar Flying zorgt hij ook voor de updates van www.aviationheritage.eu.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door verder te surfen, stemt u in met ons Privacy & Cookie beleid. Accepteren Lees meer

'Deze Accepteren Lees meer