Auster AOP 6 “A16” in Gunfire Museum

RAF en USAAF experimenteerden tijdens de Tweede Wereldoorlog met lichte vliegtuigen voor observatie en richten van artillerievuur. Dit concept was succesvol en aan het einde van de oorlog hadden de Geallieerde Strijdkrachten talrijke eenheden uitgerust met lichte vliegtuigen. Ze opereerden in kleine groepjes, meestal slechts een handvol vliegtuigen, manschappen en voertuigen, vanop een weide of een strook land en volgden de oprukkende troepen van nabij. De RAF gebruikte verschillende varianten van de Taylorcraft Auster terwijl bij de Amerikaanse eenheden de Piper L-4 Cub populair was.
De piepjonge Belgische Luchtmacht wilde dit concept ook toepassen als ondersteuning van de Landmacht. Kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog kocht België 22 nagelnieuwe Auster AOP 6 uit Britse stocks. De kandidaat-piloten werden gezocht bij de Landmacht en kregen hun opleiding bij de Elementaire Vliegschool te Diest-Schaffen. Met zeer beperkte middelen kwam zo te Brasschaat de eerste eenheid tot stand van wat later het Licht Vliegwezen van de Landmacht zou worden, het 369ste Air OP Squadron. Over de oprichtingsdatum is men het blijkbaar nog niet eens want de ene bron vermeld 1 juni 1947, een andere bron 31 juli 1947. Op 1 februari 1948 wijzigde de naam in 15e Squadron. Op 1 september 1949 kreeg het 15e Squadron het vaandel met het oude kenteken van de Bij toegewezen met als devies “Semper Labora”.
In 1950, tijdens de tumultueuze periode van de Koningskwestie, werden de eerste opdrachten uitgevoerd voor de Rijkswacht. Datzelfde jaar op 4 december, tijdens de viering van Sint Barbara, beschermheilige van de artilleristen, maakten twee formaties van telkens vier Austers een doorvlucht boven een parade te Etterbeek (Brussel). Daarbij kwamen twee Austers met elkaar in botsing en viel een dode te betreuren. Op 13 januari 1953 zou nog een tweede fataal ongeval gebeuren met een Belgische Auster.
Vanaf 1 juni 1951 werden twee Austers en piloten gedetacheerd naar de vliegbasis Wahn in West-Duitsland. Het zou de voorbode worden van een grotere aanwezigheid van het Licht Vliegwezen. Midden 1952 werden de eerste van een groot aantal Piper L-18 Super Cubs aan België geleverd, zoveel zelfs dat niet alle toestellen gebruikt werden maar aan de Amerikanen teruggegeven en doorgegeven aan Nederland en Denemarken. Enkele daarvan kwamen in het 15e Squadron terecht dat vanaf dan de twee types naast mekaar gebruikte. Het detachement te Wahn zou op 1 september 1953 de kern vormen van het nieuw opgerichte 16e Squadron met basis Butzweilerhof nabij Keulen. Op 1 april 1954 ging de operationele controle van de twee AOP Squadrons van de Luchtmacht over naar de Landmacht. Rond die periode werd de Auster AOP 6 uit dienst genomen bij het Licht Vliegwezen.
De Austers werden ook gebruikt door andere eenheden van de Belgische Luchtmacht als manusje van alles : we vinden sporen van het gebruik terug bij de Elementaire Vliegschool, 1ste Wing, 9de Wing, 42ste Recce Squadron en de Officierenschool te Nijvel. Blijkbaar werden een handvol Austers ook voorzien van een sleephaak voor het slepen voor de militaire zweefvliegtuigen.
Een buitenbeentje was Auster A2 die in 1958 voor ondersteuning zorgde van de Belgische Zuidpool Expeditie. Hij moest er na een ongeval op 3 december 1958 achtergelaten worden.
Nadat de Austers uit dienst werden genomen, kregen ze een tweede carrière als sleepvliegtuig in de Belgische vliegclubs. Twaalf exemplaren werden overgedragen aan de Fédération des Clubs belges d’Aviation asbl die ze uitleende aan de leden-clubs. Ze werden ingeschreven als OO-FDA tot OO-FDL op 25 september 1958, kregen een beperkt bewijs van luchtwaardigheid en mochten blijkbaar alleen gebruikt worden voor het slepen van zweefvliegtuigen en reclame. Diegene die niet afgeschreven werden als gevolg van een ongeval, bleven in gebruik tot eind jaren zestig waarna ze werden overgedragen aan het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis.
Auster AOP 6 c/n 2834 A15/OO-FDH ex RAF VT995
In de jaren zeventig keerde A15 terug naar Brasschaat om er voor de controletoren als blikvanger opgesteld te worden. Hij kreeg zijn oorspronkelijke camouflagekleuren terug, werd op een voetstuk geplaatst en was midden 1976 te zien als A15. Om een nog onbekende reden werd de serial omstreeks 1981 gewijzigd in A16. In 1998-1999 kreeg de Auster een opfrisbeurt. Op 28 september 1999 werd hij terug op zijn voetstuk geplaatst en op 15 oktober 1999 opnieuw ingehuldigd. Bij deze opfrisbeurt zouden onderdelen van A22 gebruikt zijn wat soms tot de verkeerde conclusie heeft geleid dat A22 nu op het voetstuk staat. De sluiting van Brasschaat als militair vliegveld bracht de overbrenging op 3 oktober 2005 van deze Auster naar Bierset met zich mee. Op 21 december 2005 werd de Auster aldaar ingehuldigd maar ook daar moest hij weer en wind trotseren. Het verblijf in Bierset was van korte duur want in 2011 werden de helikoptereenheden naar Beauvechain overgebracht. Mogelijk ging de Auster toen al terug naar Brasschaat waar hij voor het eerst gezien is op 16 juli 2014. Gelukkig kreeg hij hier een onderkomen in het Gunfire Museum zodat hij beter beschermd is voor bewaring op lange termijn. In een andere ruimte van het museum is ook Alouette II A-95/G-95 te zien (zie afzonderlijke beschrijving in de database).
Het Gunfire museum kan individueel bezocht worden op dinsdag en donderdag van 13.00 u tot 15.30 u en is gratis toegankelijk. Groepsbezoek kan ook mits aanvraag één maand vooraf; minimum 10 personen tot maximum 40 personen, steeds met begeleiding van een gids, 3 euro per persoon. Reserveren op tel. +32(0)3 630.26.51 of .52 of e-mail janssens.jos@telenet.be. Het museum is soms open bij speciale gelegenheden zoals de Open Monumentendag of tijdens het Flying Festival van de vliegclubs van Brasschaat.
Voor de volledigheid de korte historiek van de ‘echte’ A16/OO-FDI c/n 2835 ex RAF VT996 : gezien als OO-FDI in het museum te Brussel in 1975; gerestaureerd in ‘silver dope’ in de loop van 1975. In mei 1993 geruild met het Tsjechisch museum van Kbely maar de vleugels en/of de staartvlakken werden nadien nog gezien in de opslagruimte van het museum te Vissenaken.
Met dank aan Laurent Heylighen en wijlen Raymond Heymans. We maakten ook dankbaar gebruik van de geschiedenis van het Licht Vliegwezen van de Landmacht, geschreven door Pierre Gillard, die op zijn website http://www.ltavn.be/menufr.html kan gedownload worden.
***
Pendant la Deuxième Guerre Mondiale la RAF et l’USAAF ont fait des essais avec des avions légers pour l’observation et la direction de l’artillerie. Ce concept était une réussite et vers la fin de la guerre les Alliées avait de nombreuses unités équipés d’avions légers. C’étaient des petites unités, une poigné d’hommes, quelques avions et véhicules, opérant à partir d’un pré ou un autre terrain et ils suivaient de près les troupes avançant. La RAF utilisait plusieurs variantes du Taylorcraft Auster et dans l’Armée américaine le Piper L-4 Cub était populaire.
La Force Aérienne Belge naissante voulait également développer ce concept comme moyen de support de la Force Terrestre. Après la Deuxième Guerre Mondiale la Belgique achetait 22 Auster AOP 6 flambant neufs des stocks de la RAF. On cherchait des candidats élèves-pilotes dans la Force Terrestre afin de suivre un entrainement à l’Ecole de Pilotage Elémentaire de Diest-Schaffen. La première unité de ce qui deviendra plus tard l’Aviation Légère de la Force Terrestre, le 369e Escadrille Air OP, était créé avec des moyen assez limités à Brasschaat. Les sources ne sont pas d’accord sur la date de l’établissement de cette unité, l’une mentionnant la date du 1 juin 1947, l’autre le 31 juillet 1947. Le 1 février 1948, le nom changeait en 15e Escadrille. Le 1 septembre 1949, l’unité recevait l’étendard avec l’insigne de l’Abeille et la devise “Semper Labora”.
En 1950, pendant la période tumultueuse de ‘la question royale’, la 369e Escadrille effectuait des missions en support de la Gendarmerie. La même année, le 4 décembre pendant la fête de Sainte Barbe, patronne des artilleurs, deux formations de quatre Austers exécutait une passage au-dessus d’une parade à Etterbeek (Bruxelles). Deux Austers se heurtaient en vol et un pilote décédait à la suite de ses blessures. Un deuxième accident fatal avec un Auster belge se produisait le 13 janvier 1953.
A partir du 1 juin 1951 deux Austers avec pilotes étaient détaché à la base RAF de Wahn en Allemagne de l’Ouest. Ils sont les précurseurs d’une présence plus nombreux de l’Aviation Légère de la Force Terrestre. Dans le courant de 1952 les Piper L-18 Super Cubs arrivaient en grand nombre en Belgique, autant qu’on en avait de trop et quelques-unes étaient retournés aux Etats Unies et redistribuées parmi les Pays Bas et le Danemark. Quelques-unes étaient versé au 15e Escadrille ou les deux types opéraient côte-à-côte. Le 1 septembre 1953, le détachement de Wahn formait le noyau autour duquel s’organisait la 16e Escadrille à Butzweilerhof près de Cologne. Le 1 avril 1954 le contrôle opérationnel des unités AOP passait de la Force Aérienne à la Force Terrestre. Vers cette période-là, le service de l’Auster AOP 6 avec l’Aviation Légère se terminait.
Les Austers on servit également en petite nombre dans certaines unités de la Force Aérienne comme bon à tout faire. On en retrouve la trace avec l’Ecole de Pilotage Elémentaire, 1e Wing, 9e Wing, 42e Escadrille de Reconnaissance et l’Ecole des Officiers de Nivelles. Apparemment quelques-unes ont été équipé d’une crosse de remorquage pour le remorquage des planeurs militaires.
Un cas spécial était l’Auster A2, en 1958 envoyé comme avion de support pour l’Expédition Antarctique belge. Il était abandonné à la Pôle Sud suite à un accident le 3 décembre 1958.
Après leur déclassement avec la Force Aérienne, les Austers ont entamé une deuxième carrière dans les clubs belges d’aviation. Douze exemplaires étaient transférés à la Fédération des Clubs belges d’Aviation asbl qui les mettaient à la disposition des clubs membres. Ils furent inscrits comme OO-FDA à OO-FDL le 25 septembre 1958, recevaient un certificat de navigabilité restreint et ne pouvaient apparemment être utiliser que pour le remorquage de planeurs et de panneaux publicitaires. Ceux qui ne disparaissaient pas suite à un accident ont servi dans les clubs jusqu’à la fin des années soixante avant d’être transféré au Musée Royale de l’Armée et de l’Histoire Militaire.
Auster AOP 6 c/n 2834 A15/OO-FDH ex RAF VT995
Vers le milieu des années soixante-dix l’A15 retournait à Brasschaat et reçu une place devant la tour de contrôle. Repeint en camouflage, il était mis sur un pied-de-stal et il était signalé pour le premier fois au milieu de 1976 comme A15. Pour une raison inconnue, le serial fut changé en A16 vers 1981. En 1998-1999 il fut enlevé pour une cure de jouvence. Remis sur son pied-de-stal le 28 septembre 1999, il fut inauguré de nouveau le 15 octobre 1999. Pendant l’entretien des pièces de l’A22 auront été utilisé d’où la rumeur que c’était maintenant le A22 qui était exposé. Suite à la fermeture de Brasschaat comme aérodrome militaire, l’Auster était transféré à Bierset le 3 octobre 2005. Il fut inauguré là-bas le 21 décembre 2005 mais était exposé de nouveau aux éléments. Le passage à Bierset était de courte durée car les unités hélicoptères étaient transférés à Beauvechain en 2011. L’Auster était probablement retourné à Brasschaat à ce moment, il y a été vue pour le premier fois le 16 juillet 2014. Cette fois ci il reçut une place couverte dans le Gunfire Museum ce qui est un meilleur garanti pour sa conservation à long terme. Dans un autre espace du musée se trouve l’Alouette II A-95/G-95 (voir description séparé dans la banque de données).
Le Gunfire musée est ouverte pour visite individuel les mardi et jeudi 13.00 h à 15.30 h, entrée est gratuit. Des visites de groupe sont possible à condition de prendre rendez-vous un mois à l’avance; minimum 10, maximum 40 personnes, toujours accompagné d’un guide, 3 euro par personne. Réservation sur tél. +32(0)3 630.26.51 ou .52, e-mail janssens.jos@telenet.be. Le musée est parfois ouverte lors d’évènements telle que ‘Journées du Patrimoine’ (Open Monumentendag) ou le Flying Festival des aéroclubs de Brasschaat.
Pour éviter tout confusion, voici la brève historique du ‘vrai’ A16/OO-FDI c/n 2835 ex RAF VT996 : vue au musée à Bruxelles comme OO-FDI en 1975; restauré en couleur ‘silver dope’ dans le courant de 1975. Echanger en mai 1993§ avec le musée d’aviation tchèque de Kbely mais les ailes et/ou les empennage ont été signalé à l’espace de stockage du musée à Vissenaken.
Remerciements à Laurent Heylighen et feu Raymond Heymans. Pour l’histoire des Austers belges, on à puisé également dans ‘L’histoire de l’Aviation Légère de la Force Terrestre’, écrit par Pierre Gillard et disponible en téléchargement sur son site web http://www.ltavn.be/menufr.html.
Beelden: De Auster op zijn oorspronkelijke plaats in Brasschaat ©Frans Van Humbeek, 22/12/2004 | Na de verhuis naar Bierset © Steven Volckaerts, 09/12/2006
Datum inhuldiging:
03/10/2006
Datum registratie:
18/12/2006
Eigenaar:
Comopsland
Locatie:
Auster A16 in Gunfire Museum
Adres:
Licht Vliegwezenlaan, Brasschaat

FEEDBACK

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door verder te surfen, stemt u in met ons Privacy & Cookie beleid. Accepteren Lees meer

'Deze Accepteren Lees meer